Přijímačky – 2. kolo

Kritéria GYMUM 2017 8-leté 2. kolo

Kritéria GYMUM 2017 4-leté 2. kolo

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY O PŘIJETÍ KE STUDIU

ve 2. kole přijímacího řízení

Seznam přijatých uchazečů na Gymnázium P. Křížkovského

304012 308011
304022 308031
304033 304063
304043

Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělávání a formě vzdělávání uchazeč potvrdí doručením zápisového lístku ředitelce Gymnázia P. Křížkovského s uměleckou profilací, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb).  Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.

Zákonná lhůta pro přijaté uchazeče pro odevzdání zápisového lístku začíná běžet dnem zveřejnění výsledků přijímacího řízení ve škole a na webových stránkách školy.

 

 

Seznam nepřijatých uchazečů na Gymnázium P. Křížkovského

ve 2. kole přijímacího řízení

z důvodů nesplnění kritérií přijímacího řízení

 

308024
308042
304073

Odvolat se můžete do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

V Brně 26. května 2017                                                                                               RNDr. Jiří Dittrich

                                                                                                                                                                                                                               

Menu