Výtvarný obor

vytvarnici_magenta

Galerie školy poví víc než slova.

 

Úspěšný obor školy:

2. místo celostátní studentské soutěže Národní Galerie v Praze

1. místo ve výtvarné soutěži Katedry výtvarného umění Pedagogické fakulty MU

2. místo ve výtvarné soutěži ZUŠ 2015

–  kolektivní ocenění (laureáti soutěže) v projektu Pedagogické fakulty UK pod patronací MŠMT

–  úspěchy ve video tvorbě – samostatné práce našich studentů se spontánně objevují na sociálních sítích (weby a Facebook)

 

 

 

Škola nabízí poznání klíčových technik a typů tvorby

  • škola vyučuje kultivované a dokonalé kresbě
  • škola vyučuje malířským technikám
  • atmosféra našeho ateliéru se vyznačuje brilantní tvořivostí
  • umožňujeme studentům keramickou tvorbu
  • nabízíme základy počítačové grafiky

Vynikající pedagogové

  • učíme studenty tvořivosti především
  • umíme učit i inspirovat
  • vysoká úspěšnost při směrování další profesní výtvarné dráhy
  • studenti nikdy nezapomenou na chvíle strávené u nás se štětcem či tužkou

 

Výtvarná výchova je o fantazii, inteligenci srdce, obratnosti ruky a také o vědomostech.

V rámci teoretické výuky výtvarného umění jsou žáci průběžně seznamováni s teorií a dějinami výtvarného umění. Výtvarná teorie pak klade důraz na tvůrčí činnosti – tvorbu, vnímání a interpretaci. Tyto okruhy jsou vzájemně spjaté, doplňují se a vzájemně se podporují. Snahou je zvýraznit vlastní uměleckou tvorbu žáků jako projev jejich vnímání, myšlení, fantazie a kreativity. Cílem je naučit žáky chápat výtvarné dílo jako jeden ze způsobů vyjádření lidské psychiky, prožívání světa a seberealizace člověka.

Seznamujeme žáky se zkušenostmi s využíváním nejen tradičních technik a postupů, ale i současných technologií (nové materiály, multimédia, digitální zpracování obrazu, video a umožňujeme jim,  aby si vytvořili zkušenosti vlastní.

Výtvarný obor v oblasti praktických činností doplňuje výtvarný ateliér (keramika, kresba, malba, počítačová grafika a foto, příprava na architekturu). Ateliér umožňuje žákům věnovat se těm výtvarným disciplínám, o něž mají hlubší zájem nebo které souvisejí s jejich budoucím studiem na vysoké škole.

V keramické dílně se žáci učí základům hrnčířského řemesla. Vyzkouší si zde různé způsoby tvorby keramických výrobků i jejich povrchové úpravy, k dispozici mají několik druhů hlíny, hrnčířské kruhy a keramickou pec. Kresba a malba je zaměřena na procvičování kresebných a malířských technik, rozvoji fantazie a tvůrčích činností, k figurativnímu i abstraktnímu výtvarnému projevu.

Obsahem fotografie je umožnit žákům si osvojit základní znalosti fotografování, seznámit se s principy, uměním pozorovat, zachycovat pohyb a cítit kompozice prostřednictvím fotoaparátu.

Žáci mají k dispozici vysoce výkonné zařízení na editaci fotografií a videí.

V hodinách grafiky žáci pronikají do různých grafických technik (např. linoryt, dřevoryt, suchá jehla, lept, aj.).

V přípravě na architekturu se věnují zákonitostem perspektivy, nácviku lineární e technické kresby.

Výsledky své práce žáci prezentují na tradičních výstavách v galerijních prostorách školy či v místech konání hudebních podvečerů a koncertních vystoupení žáků škol Pavla Křížkovského.

Naše výtvarná díla se objevila již ve většině galerií města Brna, ve velkých nemocnicích, církevních zařízeních a samozřejmě v naší škole, která je jedinou velkou galerii.

Skladba předmětů:
Výtvarná teorie
výtvarná tvorba
výtvarná kultura
Výtvarný ateliér:
keramika
kresba
malba
příprava na architekturu

Schola picta 2015

Výstava v Moravské galerii

Menu